ពិនិត្យវ៉ាល់

 • ពិនិត្យវ៉ាល់ X9501

  ពិនិត្យវ៉ាល់ X9501

  សន្ទះពិនិត្យ សំដៅលើសន្ទះបិទបើកដែលផ្នែកបើក និងបិទជាឌីសរាងជារង្វង់ ហើយពឹងផ្អែកលើទម្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួន និងសម្ពាធមធ្យមដើម្បីបង្កើតសកម្មភាពទប់ស្កាត់លំហូរត្រឡប់របស់ឧបករណ៍ផ្ទុក។
  ទំហំ៖ ១ អ៊ីញ;1-1/2 ";2";
  លេខកូដ: X9501
  ការពិពណ៌នា: ពិនិត្យវ៉ាល់