សន្ទះមេអំបៅ

  • សន្ទះមេអំបៅ

    សន្ទះមេអំបៅ

    វ៉ាល់មេអំបៅផ្លាស្ទិចទម្ងន់ស្រាល ធន់នឹងច្រេះខ្លាំង ត្រូវបានប្រើក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជា ទឹកសុទ្ធ និងប្រព័ន្ធបំពង់ទឹកស្អាត ប្រព័ន្ធលូ និងប្រព័ន្ធបំពង់លូ ទឹកប្រៃ និងប្រព័ន្ធបំពង់ទឹកប្រៃ អាស៊ីត និងអាល់កាឡាំង និងប្រព័ន្ធដំណោះស្រាយគីមី និងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀត។ គុណភាពត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើន។

    ទំហំ៖ ២ អ៊ីញ ២-១;2 អ៊ីញ, 3 អ៊ីញ, 4 អ៊ីញ, 6 អ៊ីញ;